Skip to content

Skifte etter Kristoffer Larsen Øksnevoll. Skiftet er hentet fra skifteprotokoll 4 for Lier, Røyken og Hurum, folio 216b.
Skiftet er transkribert av Tore Jørgen Løwe.

Daniel Mathias Thams, Kongelig Mayestets Soren
schriver Over Hurum Røgen og Lier Fogderie. Giør Vitterlig At
Ao 1751 den 14de Janv. blev een skifte Rætt sadt og Administreret paa
gaarden Øxnevold i Lier Præstegield og Frogner hoved Sogn beliggende hvormeed
mig var nærverende bøygde Lænsmanden Velagte Ambrocius Gregersen Wivelstad
og de 2de af Stædets Foget opnevnte Laugrættesmænd Ole Mehren og Morten?
Klemmesdall, for sammestæds at Forrette og behandle et Lovlig Christelig og
Retfærdig arveskifte, effter den der boede og ved Døden Afgl. Sal. Mand Chris
topher Laersen , mellem hans Jgienlevende hustrue gudElskende Danne
qvinde Mari Sebiørnsdatter og den Sal. Mands Jgienlevende Sødskende
og arvinger, effter som hand ingen børn eller Livsarvinger som nu
er i Lifve haver sig effterladt, hvilke hans Sødskende og arvinger ere 2de
brødre Nemlig Erich Laersen boende paa gaarden Grøstad her i Sognet og Niels
Laersen boende paa Bragl., begge over Myndigheds Alder, der nu ved skiftet vær
nærværende, der næst een Søster ved navn Marte Laersdatter, som endnu er
Ugift og umyndig effter beretning er paa Strømsøe tienendes, hvis beste och
paasee, Var hændis broder bemelte Erich Laersen som nærmeste fød Værge
effter Loven tillige overværende, Endelig og Een Søster ved Navn Lispet Laers
datter som er Død og haver effterladt sig 2de i Lovligt Ægteskab med Niels
Christensen Avlet Sønner hvis navne ere Jngebret Nielsen gl. 23 aar og Laers
Nielsen gl. 21aar, der nu begge ved skiftet var tilstæde, tilligemed Sterfboe
Enken fornevnte Mari Sebiørnsdatter med Andtagne Laugværge hendes Broder

Nils Sebiørnsen Buttedahl. Hvorsaa Enken Mari Sebiørnsdatter af
skifteRætten blev tilholden Rigtig at opgive og forevise til Registrat
og Wurdering hendis med Salig Mand haft fællis Midler hvilket hun Love
de, og blev os da foreviist samt \aflede/ fore funden Registeret og Wurderet som følg:

1 sølv bæger med navn CLSMSd aarstal 1734. Wurderet 2 rd 3 s 1 par Sølvskeer
med navn CLS og aarstal 1749. Wurderet for 2 rd 1 Par ditto med navn CLS og MSd
2rd. 1 par Dybe Tindfader No 1 V. 5 skipd à 16 s 3 m 8 s 1 par flade ditto No 2 V 4 ½ tt à 12 s 2m 6s 1 paa
ditto No. 3 W 3 skaalpd à 12s 2 m 12s En gl ditto No 4 V. 2 tt à 10s 20 s 6 Tind Tallerker W. for 1 rd
6 dito mindre for 3 m 1 Tin Smør kande 2 m 1 Par tind lyβestager 2 m 1 par gl. dito 16 t 2 tin
Salt kar 8 s 1 Messing fyrbæken 1 m 1 gl Kaabber kiedel W. 1½  a bispd W. for 3 rd 1 brendeviins
Kiedel med tilbehør 7 rd 1 støre flaae gryde 1 rd 2 m 1 mindre ditto flaae 1 rd 1 m min-
dre ditto flaae 1 m 1 stor Fr: gryde med høye been 1 rd 1 mindre ditto 3 m 1 mindre
ditto 1 m 16 s 1 mindre dito 1 m 1 Rund stege Pande 14s 1 ditto med been 12 s 1 Rist 12?
1 Jern stoele 20 s 1 Jldtang 16 s 1 takke 3 m 17 s 1 tælge bile 2 m 1 god hug øxse No 1 28 s 1 ditto No 2
16 s 1 ditto No 3 14 s 1 dito No 4 12m 1 liden hand øxse 6 s 1 tægle 16 s 1 hold haele 8 s 1 banekniv
? s 1 hammer og tang 12 s 1 Meedrag 4 s 1 Wærk Jern 6 s 1 hand Saug 12 s 1 stoer stallaas
8 s 1 Sømer dares 2 s 2 grev 8 s 1 han helle og Laas 2 s 12 st sledde Ringer 1 m
3 Jern Lomter 2 s 1 Jern bissel 8 s 1 stryge Jern med 2de bolster 2 m. 1 Jern
Malm morter med støter til 2 m 1 Jern Spade 16 s 1 bosthage 4 s 1 Jern stoer 2m 16 s
16 Jern Vier 1 m 8 s 1 Laas Klæve med bielle 16s 1 Plaug med fult 1 rd: 1 Harv 1 rd 1 m.

217
1 Ploug 3 m 1 Mandeslæde med skiæker til 8 rd 3 gl. bord Slæder med stæng-
egdræger til 2 rd 1 m 1 høy Slæde med grimer 2 m 16 s 1 Ringere ditto med gri-
mer 1 m 12 s 1 nye bord slæde med grimer og drog 1 m 8 s 1 ditto med grimer og drag 1 m
1 ditto uden griner med drog 1 m 8 s 3de. gl. ditto 12 s 1 god arbejds Sæhle med bogsæhle
til No 1 2 m 1 ditto 2 med bogsæhle til 1 m 8 s 1 ditto N 3 med bogsæhle 1 m 3de Par bog-
træen med Jern drotter og 3de Lær bugiorer 2 m 1 Mands Sadel med 2de gl:
bidsler 2 rd 1 qvinde Sadel med Sort Sæde 1 m 8 s 1 ditto med Rød sæde 1 m 1 Nye
Kløvsadel 1 m 8 s 1 gl. ditto 1 m 8 s 1 Madskab i stuen 1 ½ rd 1 Roeskab i høysædet 3 m
1 Malt skab 1 rd, 1 barke Koe 1 rd, 1 gang Kar 1 m 12 s 1 Roestekar 1 m 8 s 1 Frikar
8 s 1 ditto 4 s 1 Leren bøhle af 2de Rom = 2 m 1 mindre ditto bøele 1 m 12 s 1 ditto 1 m 8
1 ditto 1 m 1 gulblach hæst 6 aar gl. 10 rd. 1 blak brokede hæst 7 rd. 1 Sort hæst 18 aar
gl. 2 rd 1 haiid bielle Koe Svane K. 4 rd. 1 Rød Koe Svangeroes Kaldet 3 rd
3 m 1 Rød Koe buegaas K. 3 rd. 1 bron Sidet Koe Moeliel Kaldet 3 rd 3 m
1 Rød Koen stiærnen K. 4 rd. 1 Rød ditto nyebon Kaldet 4 rd. 1 Rød flækede
koe Korsbod K. 4 rd 1 m. 1 Sortflækeede gris Chrestiine Kald. 2 – 2 m 1 Rød qvie
Rødlin K. 1 – 3 m 1 hvid Kalv høelind K. 3 m. 1 Rød flækede Kalv Læme K. 3 m
2de hvide Souger à 2 m 1 rd  2 hvide ditto à 2 m 1 rd 2 hvide ditto à 2 m 1 rd 1 hvid og
1 graae Soug à 2 m 1 rd 2 Ung galter à 3 m 1 rd 2 Ung Puster à 3 m 1 – 2 m 1 blaae Ran
det overdyne 4 rd 1 blaae Randet under Dyne 3 rd 1 blaae Randet dito
2 rd 2 m 2de hoved Puder 3 m 2de ditto 2 m 1 Rye 1 rd. 1 Sænge Klæde 1 rd 1 brun skindfæll 2 m
1 pr. Lærrets Lagen 1 rd 1 Par ditto Par 1 rd 1 Par ditto 3 m. 1 Par Pudevahr 1 m 12 s 1 Par ditto
1 m 8 s 1 paar ditto 1 m 2de par strie Lagen 3 m 1 DrejelsDug 5 Alen L. 1 rd 1 m 1 Ringvævs dug 5 al.
lang 3 m. 1 ditto 4 al. lang 2 m 12 s 1 ditto 4 al. L. 2 m 16 s 2 Tønder blan Korn à 5 m 2 rd 2 m 10 tr. havre
à 1 rd er 10 rd 10 Fafner Løst Høe 1 rd 1 m er 12 rd 2 m den Sal. Mands gang Klæder blev
foreviist og til som men Taxeret for 24 rd derom Declarerede EnKen med
Laugværge at hun til sin Sal. Mands Samtlige arvinger samme klæder
at beholde til eene deeling mellem sig haver over lat af hvilke Klædes værd
den Afdødes Søster Marte Laers datter bekommer 4 rd Sieger Fiire Rigsdr.
Som hændes broder Erich Laersen vedtog at være hænde ansvarlig til. – Jorde
gods. derom gav Sterfboe Enken og arvingerne skifteRætten til kien
de at Sterfboet er ejende udj denne gaard Øxnevold 10 tt Tunge med bøx
sel over 8 lispund til Lier Præsteboel, hvorom de fremviiste adkomsterne
og derfor forklarede at Piigebarnet, Ingbor Andersdatter Sørsdahl
er og her i gaarden ejende 6 tt Tunge med andel bøxsel fornevnte 14 tt
10 t Tunge Sterfboets eyendom med Andeel af gaardens paastaaende
huustebyg tilligende Skoug og Mark og ejendeele blev af blev af de
6 tilkalde Eedsorne Laugrættes mænd Ole Pedersen Meren, Morten
Klemmesdahl Svend Meren Arne Meren Carl Mern og Anders Nedre
Sørsdall Eenstemmig Taxerede for den Summa 350 rd som
bortill Jndtægt føres med                    350 – 0 – 0
viidere eller meere sagde Enken og arvingerne de ikke Vidste
at foreviiste som kan komme boet til Jndtægt, Thj bliver sterf
boets gandske Formue den Summa  515 rd 2 m 2 s
Hernæst blev Jndtagen dette til dette skiftets Foretagelse udstædde
Proclama og varsels skrift, som saaledes er Lydende  N. Hvoreffter skifteRætt
foretog sig at examinere og bereigne, den paa boet hæftende Gield og Udgift
som saaledes befunden:
1 Den Dannemand Arne Hansen Meren Jndfant sig for skifteRætten og forevi-
ste Afgl. Christopher Øxnevolds til hannem til? udstædde Obligation af dato
24de Martj 1739 for laante Capital 99 rdr hand begiærede Vdlæg for her af boet,
hvilken Obligation ere saalydends: N dette kraf tilstod Enken og arvingerne
at være Rigtig Thj føres fordringen til udgift med                    99 rd – 0 – 0
Et Aars Resterende rente deraf fordrede Arne Hansen iligemaadee som
da blev tilstaaes at Være Rigtig og derfor udføres med                     4 – 3 m 19
2 Enken Mari Sebiørnsdatter paastod Vedderlag for hændes Sal. Mands
begravelses bekostning med 30 rdr som arvingerne tilstod og udførde
derfore med                                                                            30 – 0 – 0
3 Anders Nielsen Sørsdahl Krævde laugskyle af hanss Datter Ingebor
Andersdatters ejendom Jordegods i denne gaard som er 6 ?? Tun-
ge for 13 aar som eftter udreigning beløber arlig 9 s er tilsamm.
i 13 aar 1 rd 21 s. Hvilket Enken og Arvingerne tilstod og derfore
til Vdgift føres med                                                                  1 – 0 – 21
4 Enken og arvingerne Anmelte at boet er skyldig til Mad. CLaas
Stranger paa Brag. for bekomen Vahre 10 rd som til Udgift fø-
res med                                                                                               10 – 0 – 0
Fleere anmelte sig ikke som noget i dette boe for
at fordre Thj bliver hernæst bereignet dette skiftes bekostning og for alles
betienter: Stemplet Papier til dette skiftebrevs beskrivelse    1 – 2 – 0

(Neste side)

Fogden for mænds udnævnelse til Taxationen paa gaarden og skiftet 1 – 8
Sorenskriveren tilkommer for dette skifte brevs beskrivelse paa
10 ark Papier og Tinglysningen 5 – 2 – 15
Lænsmanden tilstogt for skyds Reisse og sin hatte Møye ved Regi
Steringen og skiftet samt Proclama at Publicere tilsammen 1 – 2 – 0
de 6 Mænd som ved skiftet og Taxationen over arvetomten har Væ-
ret blev tillagt for deris Møye pro persona 16 s er 1 – 0 – 0
skifteforevalterens tiner tillægges effter Lovens Allernaa
digste tilladelse for sin Møye paa dette skifte 0 – 3 – 3
Summa Gield og Udgift 156 – 0 – 0
Staar saa fra boets gandske 515 – 2 – 22
fradrages gield og udgifter 156 – 0 – 0
Bliver Jgien 359 – 2 – 22
deraf er skifteforvalterens effter loven til kommende 3 – 2 – 8
Procenta Penge                                                          Bliver Jgien 356 – 0 – 12
Deraf Mari Sebiørnsdatter halvning 178 – 0 – 2
og den Sal. Mands samtlige arvinger 178 – 0 – 2
Derfra Afgaaer til Christiania Tugthuus effter
Kongl. allernaadigste anordning procento med 1 – 3 – 3
bliver saa Jgien arvingerne til deeling 176 – 1 – 4
Hvoraf falder til arv paa hvær af den Sl. Mands brødre saasom
Erich Laersen Grøstad 58 – 3 – 1 2/3
Niels Larsen 58 – 3 – 1 2/3
Marte Laersdatter een Søsterlod med 29 – 1 – 12 1/3
Afgl. Lispet Laersdatter 2de Sønner Ingebret Nielsen 14 – 2 – 18 1/6
og Laers Nielsen 14 – 2 – 18 1/6

Da forestaaende Rapartion og skiftets udfald saalunde var bleven
fuld ført blev samme for sterfboe enken og samtlige fornevnte tilstæde
værende arvinger oplæst, og dennem af SkifteRætten tilspurt om den og
derved hafde at Erindre til samptliges bæste eller omdi eenhver for sig
udj et alt fandt sig fornøyet, hvortil Sterfboe enken med Laugverge sva
rede at de indtet hafde viidere at forestille eller erindre men vilste
fornemme om den Sal. Mands arvinger nu for deris deel være Adnøyd
med skiftets udfald og Eenig at skiftet kunde denne findes komme til sin
vedbørlig Endskab uden videre ophold eller Vidløftighed, og om derimod
intet maatte findes hinderlig Wilde og Sterfboe Enken have fornumm??
om hændes Svoger og Sl. Mands arvinger, vil de see derhen at Sterfboets
Løesøere det hun ikke kand med væres, kunde fremdeelige blive samlet
for hændes, og hænde overlat til Eyendom, saavelsom deris tilfaldende
Part i Selve gaarden Øxnevold mod Reede Penger betahling for samme
de hun da saa hastig skee kand saasom deels til Paaske anstundende
og deels inden aarets ende Vil See udbetalt og tilden enske vil-
de hun da Pantsætte eendel af gaarden hvor hun kand for at Anskaffe
Penge. hertil Svarede Erich Laersen Grøstad for sig og umyndiged Søster
item Niels Laersen og begge Afgl. Lisbeth Laersdatters Sønner Eenstem-
mig at de ej alleene være fornøyet med skiftete udfald, og den arv de
bekommer, samt at skiftet, samt at skiftet vorder nu Slattet, men
endog, med Sterfboe Enken Mari Sebiørnsdatter giorde Propositi-
on om deris arvs udbetaling med Reede Penge mod at hun
til Eyendom beholder alle Sterfboets baade løse og faste Effecter
og til beviis paa at de sadant oprigtig meente og at det paa
begge sider uforanderlig skal holdes, takkede arvingerne Sterfboe-
Enken ved haandrekning i skifteRættens paasiun, for got og redelig
skifte og i allemaader paa begge sider viste sig fornøyet, Og udj
Anledning heraf blev af skifteRætten forefunden i At etter de
forEening som den Sal. Mands arvinger nu med Sterfboe Enken
inden skifteRætten haver giort, der ikke findes mod loven stridende
maa det forblive saa at det Udlæg, som Arvingerne haa dette
sammen med Reede Penge og des Summa som det dennem
bliver Udlagt for, haver betalt tilde tiider som her
over er udlaavet og hernest følge da Udlægs forret-
ningen saaledes til eenhvær vedkommende. –
1 Arne Hansen Mehrens fordring etter i hænde havende Obligation
for laant Capital 99 rd 2 Og for et aars Resterende Rente 4 rd 3 m 19 s
103 d 3 m 19 s derfor bliver hannem Udlagt udj gaarden Øxnevold af 2? 14 Ltt
10 tt tunge som det sterfboe er eyende til fuld betaling 103 rd 3 m 19 s 3 Anders

218
Nilsen Sørsdahls fordring for Resterende 13 aars Landskyld paa hans
datters veigne vdj gaarden Øxnevold af 6 lp tunge til beløb 1 rd 21 s.
derfor bliver hannem Vdlagt 1 drejels dug 5 al. lang Taxerett for 1 rd 1 m
afjaaer som bliver igien paalodnes 3 s giør fult udlæg 1 – 21 s 4 Mad. Cath. Sl.
Laers Strangens fordring for leverede Vahre 10 rd. bliver hende derfore
udlagt 1 guldblak hæst 6 aar gl. 10 rd. 5 Til Skiftes foran førte bekostning,
som saaledes er bereignet til stemplet Papier 1 – 2 m Fogden formænds og
gaardens Taxation 1 m 8 s. Sorenskriveren tilkommer for dette skiftebrevs be-
skrivelse  paa 10 rd og detz tinglysning 5 – 2 – 16 s Lænsmanden tillagde forstyts
og hafte Møye ved Registeringen etc. som forer melt 1 rd 2 s De 6 mænd som
ved skiftet og Registeringen Taxationen har været tillagt pro Persona 16 s. 1 rd
skifteforvalterens tiener 3 m 8 s. Tilsammen 10 rd 3 m 8 s derfor er saaledes
bliven Udlagt 1 Sølvbæger med Navn C. L. S og MSD. aarstall 1734 = 2 rd 3 m 1 Par Sølv-
skeer med Navn C L.S. og M. S.D. 2 rd 1 Par Ditto med samme bogstaver 2 rd, 1 Par
Tinfader No 1 W. 5 tt 3 m 8 Par flade ditto No 2 W. 4 ½ tt 2 m 6 s 1 par ditto No 3 W 3 tt 1 m 12 s.
ditto No 4 W. 2 tt 20 s 6 tintalerkner 1 rd 6 ditto Mindre 3 m, 2 tin Salt Kar 8 s 1 Messing
beken 1 m, annammer af de 3 m hos Anders Sørsdahl 2 s, Fult Udlæg 10 rd 3 m 8 s. 6 Enken
Mari Sebiørnsdatter til vedderlag for andvente bekostninger paa hændes Sl.
Mands begravelse 30 rd gives hende til Vdlæg 1 Par Tindlyβestager 2 m 1 Par gl.
ditto 16 s 1 gl. Kobber Kiele 3 rd 1 brendeviins Kiele med behør 7 rd 1 mindre ditto flaa
1 rd 1m 1 stoer fransk gryde med høye been 1 rd 1 mindre ditto 3 m 1 brødtakke 3 m 12 s 1 god
hug øxse No 1 20 s 1 Plaug med behør 1 rd 1 harv 1 rd 1 m 1 Madskab 1 rd 2 m 1 Roeskab 3 m 1 blak bro-
get hæst 12 aar gl. 7 rd 1 Røed Koe Svangnoci kaldet 3 rd 3 m giør fult udlæg 30 rd 7
Enken Maren Sebiørnsdatters helvning beløber, som Forretningen udvieser
178 rd 7 s derfore bliver hun udlagt udj gaarden Øxnevold 14 Lispd 10 pd eftter
Taxationen udreignet til 105 – 1 5 s 1 Jern Malm Morter med støder 2 m 1
Mands Slæde med skiæger 8 rd 1 mans Sadel med 2de bidsler 2 rd 1 melke
skab 1 rd 1 barke Kar 1 rd 1 goed Kar 1 m 12 s 1 foste Kar 1 m 8 s 1 Frøe 8 s 1 Korn bøehle med
3 Rem 2 m 1 Koe Kaldet Bugaas 3 rd 1 Sort flækket qvie Christine 2 rd 2 m 1 Rød qvie Rød-
lin 1 – 3 m 6 hvide Souger à Part 1 rd 3 rd 1 hvid og graae ditto 1 rd 2 Unge galter
1 ½  rd 2 unge Purker 1 rd 1 blaae Rannet overdyne 4 rd 1 ditto underdyne 3 rd 1 ??
to 2 rd 2 m 4 hoved Puder 1 rd 1 m 1 Rye og et Sænge Klæde 2 rd 1 brun skind fæll 2 m 1 Par
lærrets Lagen 1 rd 1 Par Ditto 1 rd 1 Par ditto 3 m 1 Pahr Pudevahr 1 m 12 s 1 Par
ditto 1 m 8 s 1 Par ditto 1 m 2 Par Strie lagen 3 m 1 Ringvævs dug 5 Al. lang 3 m 1
ditto 4 al lang 2 m 12 s 1 Ditto 4 al. lang 2 m 16 s 2 tr. blan Korn 2 rd 2 m 10 t r. havre
10 tr. 10 fafner høe 12 rd 2 m giør full udlæg 178 rd 1 s. 8 Erich Laersen Grøstad
hans arvelod 58 rd 3 m 1 2/3 s derfor er han nem Udlagt J gaarden Øxne-
vold 2 ltt 7 tt 50 rd 1 m 1 Ploug med Ræt aab 3 m 3 gl. Bord Slæder med stenger og
drag 2 rd 1 m 1 Koe K. Molich 3 – 3 m 1 høy Slæde med grinner 2 m 16 s 1 Ringere ditto
1 m 12 s 1 Hviid Kalv K. Sølind 3 m til sammen 58 – 3 – 4s Formeget 2 1/3 s som
giør fuldt udlæg 58 – 3 – 1 2/3 s 9 Niels Laersen ligesaa 58 rd 3 m 1 2/3 s derfor
er han Udlagt Udj gaarden Øxnevold 50 rd 1 m 1 hvid bielle Koe Svane
K. 4 rd 1 liden gryde 1 m 16 s 1 mindre Ditto 1 m 1 ditto flaae 1 m 1 Tælje biele 2 m 12 s
Slaadde Ringer 1 m 3 Jernlænker 2 m 1 Stryge Jern med 2de bolter 2 m 1 Jern helle og Laas
20 s 1 Jernspark 16 s 1 Jernstøer 2 m 16 s 16 Jern Vier 1 m 8 s  1 Laas klave med bielle 16 s 1 nye
bordslæde med grin og drog 1 m 8 s 58 rd 3 – 4 s formeget som andre paalodnes 2 1/3 s.
giør fult Udlæg 58 – 3 – 1 2/3 s. 10 Marte Laersdatter tilfaldne arv 29 rd
1 m 12 1/3 s. er saaledes bleven Udlagt J gaarden Øxnevold 1 ltt 3 ½ tt 25 rd 12 s.
1 Koe K. Stierne 4 rd 1 Rund steege Pande 14 s. 1 bord Kniv 6 s Annammer
af Erich Laersen 2 1/3 s. ditto af Niels Laersen 2 1/3 Giør fult Udlæg 29 – 1 – 12 1/3 s
11 Ingebret Nielsen tilfaldne arvedehl 14 rd 2 m 20 1/6 s. derfore er hannem
udlagt J gaarden Øxnevold forsikres til betaling sker 7 rd 2 m 6 s 1 stoer
gryde 1 ½ rd annammer hos Anders Sørsdall 1 s 1 meedrag 4 s Nok hos
Niels Laersen  1/3 s 1 gl. Hæst paa 18 aar 2 rd 1 Koe K. Nyebaan 4 rd tils. 15 rd 11 2/3 s for
meget som andre paalodnes 1 m 17 1/6 s som giør fuldt udlæg 14 – 2 – 18 2/6 s 11 Soren
skriverens procent Penge 3 rd 2 m 8 s derfor Udlagt 1 Koe K. Kaasboo 4 – 1 m For
meget 2 m 16 s. Jgien Til fult udlæg 3 rd 2 m 8 s. 12 Christiania Tugthuus
Tilkommer 1 rd 3 m 3 s derfore Udlagt hos Sorenskr. Annammer 2 m 16 s
1 værk Jern 6 s 1 Øxe No 3 14 s 1 Koe Kaldet Terne 3 m 1 hand saug 12 s. hos
Laers Nielsen formeget 3 s Fult udlæg 1 rd 3 m 3 s Laers Nielsens
arvelod 14 rd 2 m 18 1/6 s er derfore udlagt J gaarden Øxnevold forsikres
til betaling skeer 7 – 2 – 7 s 1 bodshage 4 s 1 bord Slæde uden gri-
ner og drog 1 m 8 s 1 ditto uden griner med drog 1 m 3 gl. Ditto 12 s 1 li-
den steege Pande med been 12 s 1 Rist 12 s 1 Jern stoele 20 s 1 Jldtang 16 s
1 Øxe No 2 16 s 1 ditto No 4 – 12 s 1 liden Øxse 6 s 1 Tegsel 16 s 1 hold hage 8 s 1 hammer og tang 12 s.

Folio 218b
1 Tin Smede Kande 2 m 1 stalbandsnavner 8 s 1 Sonder Naver 2 s 2 grev 8 s 1 Jern
Eindsel 8 s 1 god arbejds Sæhle med bogsæhle No 1 2 m 1 Ditto No 2 1 m 8 s 1 Ditto No 3 1m
1 Kiør Kar 4 s 3 Par bog Træer med Jern drotter og 3 lær pug  Joerer 2 m 1 qvinde
Sadel med Sort Sæde 1 m 8 s 1 ditto med Rød sæde 1 m 1 Nye Kløv Sadel 1 m 8 s 2 gl
Kløv Sadler 1 m 8 s 1 bøhle 1 m 12 s 1 ditto 1m 8 s 1 ditto 1 m annammer hos Jngebret Niel
sen 1 m 17 1/6 s Fult udlæg 14 rd 2 m 18 1/3 s.   Besluttet
Saaledes er da dette skifte, som forindført og beskreven findes saavel
med Sterfboes Debiet Creditorer, som og ehre Sl. Mands eftterlatte Enche
og arvinger kommen til vedbørlig Endskap, følgelig loves tilhold    Og hvad
sig ellers værgemaahlet for den umyndige Søster Marthe Laersdatter andgaaen
saa andordnes hermed broderen den Velagte Dannemand Erich Laersen Grøs-
stad, som eftter Loven haver dette Vergemaal, strax at andtage og Forestaa,
og hans Nyutlinge Midler saa og forsvarlig Disponere, at den Pligt Loven
hannem i Saamaade paabiuder, uden nogen Forsømmelse Vorder effter-
kommet og for alle Ting saaledes sige at fremme sine Myndling-
gers gavn og bæste følgelig lovens 3 bogs 19 Cap. 26 Art. tilhold, at naar
hun eengang sin fuldmyndigheds stand Betræder, hand daretter dito
bogs og Cap. 30de Artl. for all Jndtægt og udgift som hannem i dette
fall for Været andfortroet god og forvarlig Reede og Rigtighed kand Aflegge
hvormed da denne Forretning Sluttes som under haand og hostrøkte
Signeter bekræftes.  Actum Anno Die et Loco et Supra.
D. M Thams                LS.