Skip to content

Vedtekter Vedtatt på årsmøtet 09.02.2000

 • 1 FORMÅL
  Buskerud Slektshistorielag arbeider for å fremme interesse for slektsgransking. Laget skal være bindledd mellom de som interesserer seg for slektshistoriske spørsmål, og på beste måte legge forholdende til rette for det genealogiske arbeidet i Buskerud. Gjennom medlemsmøter, seminarer, kurs, turer og ekskursjoner skal slektsgranskere på alle nivåer, gis anledning til å komme sammen og dyrke sine felles interesser.
 • 2 LOKALE LAG OG GRUPPER
  Fylkeslaget kan etablere undergrupper og lokallag der det er hensiktsmessig. Lokallagets medlemmer velger en ansvarlig leder og nestleder. De skal godkjennes av hovedstyret. Lokallaget kan søke hovedstyret om hjelpemidler som skal brukes lokalt. Lokallaget krever ikke inn kontingent. Lokallaget medlemmer forplikter seg til å være medlemmer av Buskerud Slektshistorielag og plikter å følge vedtektene og reglene for dette. Dersom lokallaget opp-hører, tilfaller midlene hovedlaget.
 • 3 MEDLEMSKAP
  Enhver som ønsker det, kan bli medlem av Buskerud Slektshistorielag. Medlemskapet gjelder fra det tidspunkt medlemskontingenten er betalt. Medlemmene forplikter seg til å følge lagets vedtekter og regler.
  Samtlige medlemmer i Buskerud Slektshistorielag har rett til å låne filmer, fiche, bøker og andre hjelpemidler fra laget utlånssteder. Medlemmene må følge de regler som gjelder for utlånsstedene.
 • 4 KONTINGENT

  Kontingenten for medlem fastsettes hvert år på lagets årsmøte etter forslag fra styret. Unnlater noen, etter påkrav, å betaler kontingent, opphører medlemskapet. Medlemmer som melder seg inn etter 1. november, betaler ikke kontinent i innmeldingsåret.
  Medlemskontingent for ektefelle/partner fastsettes hvert år på lagets årsmøte etter forslag fra styret. Slike medlemmer har samme plikter og rettigheter som hovedmedlem, men får ikke tilsendt «Gjallarhorn» eller annen skriftlig medlemsinformasjon.
 • 5 ÅRSMØTET
  Årsmøtet er lagets øverste myndighet. Årsmøtet ledes av en valgt dirigent. Alle medlemmer som er tilsted, har stemmerett, såfremt de har oppfylt sine forpliktelser overfor laget. Når ikke annet er bestemt, fattes vedtak ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør lederens stemme. Årsmøtet holdes i februar og innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Årsmøtesaker må være styret i hende før 15. januar. Årsmøtet behandler følgende saker:
  1. -Årsberetning
   -Regnskap
   -Budsjett
  2. Valg av:
   -STYRE: Leder, kasserer, 1 styremedlem og 1 varamedlem velges det ene året. Nestleder, sekretær, 1 styremedlem og 1 varamedlem neste år. Alle velges for 2 år.
   -REVISORER, 2 revisorer som velges for 2 år, slik at det velges 1 hvert år.
  3. VALGKOMITE
   3 medlemmer som velges for 2 år slik at 2 velges det ene året og 1 det andre året.
  4. MEDLEMMER TIL DET ØKONOMISKE STYRET FOR «GJALLARHORN»
   2 medlemmer som velges for 2 år, slik at det velges 1 hvert år.

  5.1 Årsmøtesaker.

  5.2 Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av medlemmene ønsker det. Det ekstraordinære årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel. Med innkallingen skal det følge begrunnelse for innkallingen til det ekstraordinære årsmøte.

  1. Fastsetting av medlemskontingent.
  • 6 STYRET
   Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær og 2 styremedlemmer- Styret har 2 varamedlemmer. Styret velges for 2 år. Jfr.§5 punkt 4. Styret velger medlemmer til eventuelle komiteer som skal bistå styret med driften av laget.
  • 7 VEDTEKTSENDRINGER
   Forslag til endringer i laget vedtekter meddeles styret skriftlig med samme frist som for øvrige årsmøtesaker. Forslag til endring av vedtektene behandles av årsmøtet. Endringer av vedtektene må vedtas med minst 2/3 flertall.
  • 8 OPPLØSNING
   Oppløsning av Buskerud Slektshistorielag kan bare skje når er slik beslutning er vedtatt av minst 90% av de frammøtte på 2 påfølgende lovlig innkalte årsmøter med minst 3 måneders intervall. Aktiva i laget tilfaller ved oppløsning Buskerud Fylkesbibliotek til bruk i lokalhistorisk avdeling. Unntatt er gaver gitt laget av enkeltmedlemmer. Slikt materiell tilfaller giveren, eller lag eller personer denne ønsker skal overta materiellet.