Skip to content

Transkribert av Are Gustavsen.

 

Mandtall Angaaende Familie Landhielp Aff Bra=genes och Strømsøen J Drammen neruerende Aar Anno 1675

Vnderdanigst Forfattet effter Kongl: Mayts Aller naadigste Forordning och en huers Angiffuende, som dennem

Alvorligen er worden forr=holdt at Jndlefuere, huilche saauidt som effter woris best Kundschabff och schiønsomhed Vdfal=der, udj dj Naadigste Anordnede Clahses saaledis som effterfølger

 

[side 2 er blank, så side 3]

 

FØRSTE CLAHSE

  1. AHSISTENTS RAAD WILHELM

MECHLNBORGHS huusholdning, med

sig self, sin kiereste, Børn och Thiennere,

bestaar aff = 14 Persohner, huer

Persohn á: 2 Rdr; Er                                                       28 Rdr

OBERTOLDINSPECTEUR Daniel Knoffs

bestaar aff = 8 Persohner á: 2 dr : Er                           16 dr

Laugmanden Laurids Christenssens,

aff = 14 Persohner, Er                                                     28 dr

VICEPRÆSIDENTEN Laurids Jacobsens,

aff = 13 persohner, Er                                                      26 dr

Sognepresten Hr. Jens Nielßens,

af = 11 persohner, Er                                                        22 dr

 

GEN. Weymester DE PLACE med

En Tienner                                                                         4 dr

Tholderen heinrich LACHMAN

aff = 3 Persohner                                                              6 dr

SchibsMaallings DIRECTEUR Vnge

Knofs, af = 8 Persohner, Er                                          16 dr

Byfogden Christohper hanssens

aff = 2 Persohner, Er                                                        4 dr

Latris                          150 Rdr

[side 4]

Hans Nielßens aff 7 persohner, Er                               14 dr

Carsten Madtzens af = 6 persohner, Er                      12 dr

Claus Thrundßens = 6 persohner, er                           12 dr

Frands Stierßens = 4 persohner                                     8 dr

Abraham Jacobsen Schibsmaaller

aff = 6 persohner, Er                                                       12 dr

Hans Grønbeck Scibsmaaller och

Tiendschrifuer = 7 persohner                                       14 dr

Niels Gunderßens, af = 11 persohner, Er =                22 dr

Gerdt Madtzens = 4 persohner, Er                                8 dr

Hans halduordßens = 4 persohner, Er                         8 dr

Laurids Lauridtzens = 6 persohner, Er                       12 dr

Søffren Kinch = 5 persohner, Er                                   10 dr

Hans Hanssen Riiber = 5 persohner                            10 dr

Gabriel Brun = 4 persohner                                             8 dr

Johan King = 5 persohner                                              10 dr

Thomas Ruhsell = 8 persohner                                     16 dr

Hans Olluffßen schrivfuer

= 5 persohner                                                                    10 dr

Peder Søffrenßen Maaß

= 6 persohner                                                                    12 dr

 

Latris                          198 rdr

 

[side 5]

Anden Clahse

CAPELLANEN Hr Jochum Grønbecks

huußholdning, bestaar af = 6 persohner,

huer Persohn = 1 dr, Er                                                     6 dr

Hr. Mads Pederßens, aff

= 5 persohner                                                                      5 dr

Forig Tolder MONS:R Niels Mathiesens

= 5 persohner                                                                      5 dr

Peder Frandtzens Afftensangs PRÆDICANTEN

paa Strømsøen = 4 persohner                                         4 dr

Fogden i Lider Johan Von Cappelens

aff = 9 Persohner                                                                9 dr

Byschriffueren Peder Hanssens

= 4 Persohner                                                                     4 dr

 

Obertoldbetient Matis Wiedes(?)

af = 7 Persohner                                                                  7 dr

Obertoldbetient  Baldtzer Andersens

af = 7 Persohner                                                                  7 dr

Thiende INQUISITOR Mads Jenssen

af = 6 persohner                                                                  6 dr

Klocheren paa Bragenes Søffren

Pedersens, af = 4 persohner                                             4 dr

Klocheren paa Strømsøen, for sin egen Persohn         1 dr

Latris              58 Rdr

[side 6]
ORIGENISTEN paa Bragenes

Jffuer Nielßen                                                                      1 dr

ORIGENISTEN paa Strømsøen Henrich

Børgeßen for sig och sin hustru                                       2 dr

HERNEST FØLGER BORGERSCHABET

sampt handtwerchsfolck

Godtfrid Eschildsen = 5 persohner                                 5 dr

Engebret Søffrenssen Snecker = 4 persohner               4 dr

Peter feldbereder=  5 persohner                                       5 dr

Thorsten Mogensen Smid =  4 persohner                      4 dr

Anders Jbßen =  7 persohner                                            7 dr

Laurids Oelßen =  5 persohner                                         5 dr

Peder Elüeßen                      3 persohner                          3 dr

Knud Jørgenßen                 3 persohner                           3 dr

Hans Jenssen Rye               4 persohner                          4 dr

Jenß Mortensen                    3 persohner                         3 dr

Joen Amundßen Soelberg 3 persohner                           3 dr

Hans Oluffßen                       7 persohner                         7 dr

Andris Gregerßen                3 persohner                          3 dr

Anders hanssen                   3 persohner                           3 dr

Latris              62 dr

[side 7]
Søffren Christenssen hoff      2 persohner                       2 dr

Anders Jacobßen                   6 persohner                         6 dr

Jørgen Møller                        4 persohner                          4 dr

Mallene Sl: Andris Garmands= 6 persohner                   6 dr

Niels hanssen Thulle             8 persohner                         8 dr

Olluff Pederßen                     5 persohner                           5 dr

Hans Raßmussen                   5 persohner                          5 dr

Peder Nielßen schreder         4 persohner                         4 dr

Jenß Chrisophersen               4 persohner                         4 dr

Johan Glandorpff                  5 persohner                           5 dr

Jenß Pedersen                       3 persohner                           3 dr

Søffren Brun                         5 persohner                            5 dr

Erich Bølling                        8 persohner                             8 dr

Gretecke Sl: Søffren Pedersens 5 persohner                    5 dr

Andris Nielsen Maas            6 persohner                           6 dr

Jenß pedersen Aalborg        5 persohner                           5 dr

Hans hammmer                   7 persohner                             7 dr

Niels Karstenssen                6 persohner                             6 dr

Karen Sl: Claus Letts          4 persohner                             4 dr

Thrund Pedersen schreder   3 persohner                          3 dr

 

Latris       101 Rdr

[side 8]

 

Jochum Friderich Jahn        3 persohner                            3 dr

Peder Jenssen                      5 persohner                               5 dr

Jørgen hansen Eckler          3 persohner                              3 dr

Jacob Joenßen                     4 persohner                               4 dr

Jørgen hanssen schreder     5 persohner                             5 dr

Peder Christenssen schreder 3 persohner                          3 dr

Jenß Søffrenßen Kandstøber 5 persohner                          5 dr

Hermand Eillertsen Guldsmid 4 persohner                      4 dr

Peder hanssen Thønder        4 persohner                           4 dr

Jenß Michelßen                    5 persohner                              5 dr

Olluff Søffrenßen                 2 persohner                              2 dr

Jacob Søffrenßen                  3 persohner                             3 dr

Laurids Simmenßen              3 persohner                           3 dr

Peder Gutormsen Lindnes    7 persohner                          7 dr

Peder Nielsen Weffuer          7 persohner                           7 dr

Suend Gundersen schreder    4 persohner                        4 dr

Johan Knudßen schomager   5 persohner                         5 dr

Jeßper Gregerßen                  3 persohner                           3 dr

Gutorm Trugelßen                6 persohner                           6 dr

Jørgen Geffuert bager           8 persohner                          8 dr

Jngeborre Sl: hans Hanssens 5 persohner                        5 dr

Latris              94 dr
[side 9]
hans Lauridtzen        af         2de Persohner                       2 dr

Erich Madtzen                         4 Persohner                         4 dr

Olluff Eillertßen                      3 persohner                         3 dr

Christen Stilleßen                    6 persohner                        6 dr

Halduord Tholleßen                 6 persohner                       6 dr

Anders harstad                         4 persohner                        4 dr

Suend Kandt                            3 persohner                         3 dr

Christian Biørnschoug             3 persohner                       3 dr

Niels Biørn                               4 persohner                         4 dr

Raßmus Berg                            4 persohner                        4 dr

Niels Brandt                             7 persohner                         7 dr

Niels Vnuldßen                         5 persohner                        5 dr

Peder Pederßen Smid                4 persohner                     4 dr

Niels backe                                5 persohner                        5 dr

Jenß Anderßen schomager        3 persohner                    3 dr

Jacob heyerstad                         3 persohner                      3 dr

Gunder Augustiniußen              5 persohner                     5 dr

Niels Nielsen berg                   5 persohner                        5 dr

Bendt Raßmussen                    4 persohner                       4 dr

Julianus Larsen schreder          2 persohner                     2 dr

Latris              89 rdr
[side 10]
hans holdst                                4 persohner                        4 dr

Steffen Søffrenßen                    4 persohner                       4 dr

Anders Aaßmundßen                4 persohner                      4 dr

hendrich Meyer                         4 persohner                       4 dr

Trugels schomager                    4 persohner                       4 dr

Thønnes Joenßen                       5 persohner                      5 dr

Bøye Nielsen                             5 persohner                         5 dr

hieronymus Spar                        4 persohner                      4 dr

Caßper hickman Snecker           4 persohner                     4 dr

Suend Anderßen                        5 persohner                       5 dr

Peder Gutormsen Maas              4 persohner                    4 dr

Jacob Juelßen                             2 persohner                      2 dr

Michel Knudßen                        3 persohner                       3 dr

Peder Raßmussen                       2 persohner                      2 dr

Niels schuster                             2 persohner                       2 dr

Erich Biørnsen schomager         3 persohner                    3 dr

Dyre Graffdahl                           3 persohner                       3 dr

Halduord Oudensen Smid          2 persohner                    2 dr

Jenß Andersen paa Thangen      4 persohner                   4 dr

Joen Engbretßen                        3 persohner                      3 dr

Claus Oelsen baadbygger          3 persohner                      3dr

Cornelius Mortenßen                 4 persohner                     4 dr

Latris              78 dr
[side 11]
HERNEST Endnu Effterschrefne som er af Ringe Midler, sampt Endel Gemen handtwerchs och Ar=beids folch, Jtem Bielchhuggere, och dj som Lader och Stuffuer paa schibene,.

Tolluff Joensen                         2 persohner                         2 dr

Laurids Claußen                       3 persohner                         3 dr

Olle Christopherßen                 2 persohner                        2 dr

Niels Søffrenßen                      2 persohner                          2 dr

Olle Engebretßen                     3 persohner                          3 dr

Olle Andersen Smid                 2 persohner                         2 dr

Anders Christensen                  2 persohner                        2 dr

Jørgen Anderßen Nordby         2 persohner                       2 dr

Erich Oelsen schindbeReder    2 persohner                      2 dr

Michell Snecker                       4 persohner                         4 dr

Dauidt Jørgenßen                     2 persohner                        2 dr

Niels Jempt                              2 persohner                          2 dr

Amund Sadelmager                 2 persohner                         2 dr

Erich Søffrensen schreder       2 persohner                        2 dr

Nicolaus schomager                3 persohner                          3 dr

Knud Pederßen                        4 persohner                          4 dr

Niels Sadelmager                    2 persohner                           2 dr

Olle lauridtzen biørløff                                                            1 dr

Latris              42 dr

 

[side 12]

 

Syffuer Spanior                     3 persohner                               3 dr

Jenß Jbßen Smid                   2 persohner                              2 dr

Rotecke schmager                 4 persohner                              4 dr

Jenß Oelsen schomager         3 persohner                            3 dr

Jenß hanssen holmestrand     3 persohner                          3 dr

Jenß Lauridtzen hoff for sig och sin

Broder Christen lauridtzen hoff                                             2 dr

Olle Lauridzten Karth            3 persohner                             3 dr

Andris Jenssen schreder         3 persohner                           3 dr

Peder Oelßen                          3 persohner                              3 dr

Anders Søffenßen                   2 persohner                             2 dr

Jenß Søffrenßen                      2 persohner                            2 dr

Jørgen Jørgensen                    3 persohner                            3 dr

Jørgen Petersen hüll               2 persohner                            2 dr

Olle hanssen Kruße                3 persohner                             3 dr

Peder Mognesen                     3 persohner                              3 dr

Guttorm Christenssen             2 persohner                            2 dr

Morten Sanderßen                  2 persohner                             2 dr

Lars Thordßen schreder         4 persohner                            4 dr

Peder Mahler                         2 persohner                               2 dr

Niels Suendsen schreder       3 persohner                             3 dr

Laurids Caspersen Snedker  2 persohner                             2 dr

Suend hanssen schomager    3 persohner                             3 dr

Latris              59 dr

[side 13]

Michel Rojsch Smid             5 persohner                               5 dr

Peter hüll                               2 persohner                                2 dr

Willum Peterßen hüll                                                                1 dr

Mads Arffueßen                     2 persohner                              2 dr

Anders folcherøe schreder     2 persohner                            2 dr

Søffren Rebslager                  6 persohner                              6 dr

Thruels hanssen                     3 persohner                              3 dr

Olle Thostenssen Snecker     2 persohner                             2 dr

Joen Peterßen                        2 persohner                               2 dr

Christen Anderßen                3 persohner                              3 dr
Latris              28dr

 

Summarum beløber ald forschrefne Familiæ Schatt, sig til 959 Rdr

huoraf dend halfuepart her hoeß følger 479 dr 2 ort

 

herforuden befinder sig endnu En haab fattige forarmede Borgere, Jtem Ghemen Almues

folch, Af Strandsidder, dagtienner(?) och deßlige, huilche wj dog icke hafuer Thordt Vnderstaar oß at for=bjgaar, Menß deroffuer Rigtig Mandtall forfatted, som nu tillige frembsendes,

Datum Bragenes dend = 10 May Anno 1675

Lauridtz                                 Cp? ????ß Moß

Jacobsøn