Skip to content

-1 –

Besigtelses Forretning
over
Gaarden Dæhle i Schouger Sogn
passert
Den 7nde September 1770

– 2 –

No 20. Fire og Tyve Skilling

Morten Müller
assessor udi Oberhoff Retten i Nor-
ge og Svoren Birke Skriver udi
Jarlsbergs Grevskabs nordre
District.
Giør Vitterligt: at Anno 1770 / den 7de September er een extra Ret bleven
sadt og fremholden paa gaarden Dæhle i /Schouger Sogn, for efter Sogne Præsten Hr Hen-
nes Reqvisition, i andledning af at samme / Gaard er udnevnt til Præstegaard, derover
at forrette een lovlig Besiftelses og Aaboeds / Taxations Forretning i henseende til
Huusernes / og Jords samt Gierders og Skouges ibefindende / Tilstand, da den
forhen erholdte Forretning / af 19 de Juni afvigte Aar 1769 vi saa nøye og
fuldkommen, som andset fornøden udviiser / Tilstanden; og er til saadan For-
retnings / Fremme af Grevskabets Amtsforvalter med / Sande Præstegields Lehns-
mand Friederick Engel- / strups udnevnt følgende 6 Taxations Mænd nemlig
1: Hans Jacobsen Schieldrum, 2 Hans Tol- / lefsen Jordbrecke, 3: Christen
Herbrandsen / Søndre Flaaten, 4: Hans Evensen Westbye, / 5te Even Tostensen Steen,
og 6 te Even Haagensen / Løse.-               Hvor da:

– 3 –

Requirenten af Forretningen velædle og / Velærværdige Hr Henne tilstæde mødte og ind- / leverede sin som førmelt skriftlige Reqvisi- / tion til denne Foretagelse af Dato 10de Augustus / nestafløben, hvorefter Forretningen som Reqvi/reret og andordnet til i Dag er bleven De- / termineret, alt efter sammes her indtagende/ og ordlydende Indhold, som følger: /

Nr 20 dl 24 skl
1770   Velædle og Velbyrdige/
allerhøystærede Hr Ober Inspecteur /
Jeg lod forgangen Aar holde en Besigtelse / over Gaarden Dæhle i Schouger Sogn som /
den Tiid var mig andviist som Præste-/ gaard, og da lod Huusene allene besigte og /
taxere i den tilstand de da befantes; (Uten)? / som ieg den gang icke Considerede
Huusener slette / Tilstand, der strax behøver Reparation, hvor- / af nogle med
stoer Bekostning kand blive / Repareret, men Fæehuset i sæhr staar / icke til
Reparation, men maae bygges op / fra nye, saa mærker ieg nu at have paa- /
draged mig selv Skade med den efterladelse / ieg da visste, efterdi ieg ingen
Erstatning / kand vente af mine efterkommere i Kal- / det for saadanne Repara-
tioner, der vil fordre Huuserne af mig i Stand sadt. / I den forige Besigtelses
Forretning blev / -mig heller inted tilkiendt for Skovens u- / forsvarlige
Behandling, de mange Fav- / ner Gierde som laae nede og af min / Halvnings
Bonde blev opsadt. Desaarsage

– 4 –

maae ieg herves ærbødigst udbede af Deres / Velædelhed at beviise mig den tieniste og / forandstalte een nye Besigtelse til Aaboeds / svarelse af vedkommende, som joe før den / kand skee joe større Tieneste beviises mig. Ieg / har den ære med megen høyagtelse at hendleve / Velædle og Velbyrdige / Allerhøystærede Hr Ober Inspecteurs / ærbødigste / Tiener / A: C: Henne

Tangen
den 10de Augustii 1770

Til indbemeldte Forretnings Behandling / ville Hr Amtsforvalter Behn udnevne de /
behøvende Mænd; ligeledes ville Hr Assessor / og Sorenskriver Müller herpaa
tegnit determi- / nere tiiden og derefter dette Reqvirenten til- / stille, paa
det hand kand udstyre den til paagielderen udfordrende Stevning. Fosaas / den
13 de Augustii 1770  H. Plahte-

Lehnsmanden Velagte Torchild Ingvolds- / aasen har paa mine vegne at udnevne / og tilsige de fornødne Mænd at Bievære den / forand Reqvirerte Forretning. Fosaas

den / 13de Augustii 1770.    H. Behn

Indbemeldte Reqvirerte og anordnede / Forretning berammes herved til den 7de Sep- / tember nystkommende som den første for mig / beleilig faldende tiid, og paatvivles icke at / joe Reqvirenten Velædle og Velærværdige Hr / Henne til den tiid paa lovlig maade besørger / de vedkommende indvarslet til Undgieldelse / og Andsvar for den paaberaabende forment- / lige Aaboed. Reggestad den 16de Augustii 1770- / Morten Müller.

– 5 –
Da Velædle Velærværdige Hr Henne under / 20de M:p: har tilmeldet mig at Lehnsmanden / for Schouger Sogn var nær beslægted med Opsidder- / inden paa Gaarden Dahle og desaarsage har / Reqvireret at Lehnsmanden af Sande Sogn maat- / te beordres at observere det fornødne ved / denne Forretning, saa haver Lehnsmanden / af Sande Sogn velagte Friderich Engelstrup, / af Schouger Sogns Almue at udnevne de for- / nødne ubeslægtede upartiske Mænd og til- / sige dem at bievære denne Forretning til / bestemte Tiid, samt ligeledes Selv Haver at ind- / finde sig. Fosås den 2 Septbr 1770, H. Behn
Dernest indleverede og fremlagde Reqvirenten / Sit til denne Forretnings lovlige Behand- / ling og administration udstædde skriftlige / Stevnemaal af 22de Augustii sidstleden, / hvorved er indkalt Enken Aase Mathias- / datter med Laugværge Christen Christensen / Imjelt samt Lehnsmanden i Schouger Sogn / Torchild Ingvoldsaasen og Jacob Olsen paa / Sin Hustroe Idde Torchildsdatters veigne til / at paahøre de lovlig indstevnte eller godvil- / lig formaaende fornøden andseende Vid- / ners udsagn og udvisning, ligesom og er / indstevnet denne Gaards forige Beneficianus / Sognepræsten, Velædle og Velærværdige Hr Christo- / pher Poul Hammer, alt efter Stevnemaalets / udviisende Paategning, det Reqvirenten af / Forretningen begierede afhiemlet som paafuldt / SammeStevnemaal bliver her indtaged / og er
saaledes lydende:

– 6 –
Nr 18 C 7rd 6skl
1770   Over den lille Gaard Dahle i Schou- / ger Sogn som for nærværende
Tiid er / udnævnt til Præstegaard i Schouger Præstekald, / har
ieg efter lovlig omgangs maade den 19de Junii / 1769 ladet holde een Besigtelses
Forretning, men / da samme allene er udfaldet saaledes at / Gaardens Huuse ere
opteignede og vurderede / hvad samme i sin itzige Tilstand kunde være / værd
og ieg nærmere haver overvejet at all / dissend Aaboeds Brøst og Mangel baade /
paa Huuse gierder, Jord og Skou bør taxe- / res til i Standsættelsen og hvad
samme kand / koste og tilsvares af forige sidste Leilæn- / dings Torchild Dæhles
Enke Aase Mathias- / datter og lehnsmanden Velagte Torchild Ing- / voldsaasen samt
Jacob Olsen paa Sin Hustroe / Idde Torchildsdatters veigne som arvinger, og /
icke kand eller bør efter Loven vedkomme / mig eller mine Arvinger, eller blive
Hvilende/ Os til ansvar; Saa har ieg efter Lovskicket / Reqvisition og Berammelse
faaet een saadan / fornøden videre Aaboeds Besigtelses og Taxa- / tions Forretning,
determineret til Foretægt / og Fuldfør nestkommende den 7de September / ved den
Competente Sorenskriver Velædle / og Velbyrdige Hr Assessor Müller og Sex /
Besigtelses Taxations Mænd, hvorunder ieg / og agter i fald fornødenheden efter
Omstændig- / hederne ved Forretningen det udkræver, at lade / lovlig føre og afhøre
enten stevnte eller god- / villig formaaende Vidner om Gaardens til- / stand i
alle eller nogle af de omstevnte / Deele da ieg den antoeg, og videre om forige /

– 7 –
Leilændings brugsmaade, Thi stevnes herved / bemeldte tiid den 7de September paa Gaarden / Dæhle at møde mig eller Fuldmægtig i Rett / besagde Aase Mathiasdatter med laugværge / Christen Christensen Imjelt samt Lehnsmanden / Torchild Ingvoldsaasen og Jacob Olsen / bonde paa Hedensrød Tangen uden for / Baglast Mærket paa sin Hustroe Idde Torchildsdatters / veigne for at bie og overvær / dene tilstevnte Forretning samt Vidner / som melt i tilfælde at andhøre og deres / udviisning fornemme; ligesom og denne / Stevning andviises for denne Dæhle Gaards / forige Beneficiarius Sogne Præsten Velædle / og Velærværdige Hr Christopher Poul Hammer / om hand noged ved denne Forretning / agter at observere. Ellers min lovlige / Ret mig i alle maader Reserveret. Tan- / gen den 22de Augustii 1770 – A: C: Henne

Mig andviist ved Skoleholder Tollev Im- / jelt og Ole Stensen Aaserød – C: P: Hammer / At dette Stevnemaal lovlig er forkyndt / for Enken Aase Dæhle og Laugværge Chresten / Chrestensen Imjelt i deres eged Paa- / hør, saavelsom Lehnsmanden Torchild Ingvolds- / aasen i eged Paahør og Jacob Olsen i hans / Hustroes Paahør, som og lovlig andviist / for Sogne Præsten Velærværdige Hr Christopher / Poul Hammer efter hans egen Paa- / teigning den 23de Augustii 1770 skal med / Eed bevidnes af os. T:Chen: Imjelt / Ole Stensen Aaserød.

– 8 –
Derefter begierede Hr Henne de indstevnte / paaraabt og andteignet hvem som møder. / Af de indstevnte mødte Enken Aase Ma- / thiasdatter med sin tilformaaede Laugværge / Christen Christensen Imjelt og Lehnsmand / Torchild Ingvoldsaasen, men ingen paa Sogne- / Præsten Velædle og Velærværdige Hr Hammers / Siide indfant sig efter Udraab med tilsvar, / icke heller Jacob Olsen som er gift med Idde / Torchildsdatter.- /
Hr Henne fremlagde derpaa, den / 19de Junii sidstleden Aar 1769 paa denne Gaard / Dæhle passerede og beskreven erholdte Be- / sigtelses og Taxations Forretning under / tilbørlig Bekræftning, for at være til for- / nøden efterretning under den nu videre til / skrevet og anordnet nærmere Besigtelse / og Taxation over denne Gaards Aaboed, samt / til at vedhæftes sammes Beskrivelse.- / Hvorefter Hr Henne ærbødigst begierede følge- / lig andordningen og tilstevningen, at Retten / ville behage at eftersee og beskrive all den / Aaboeds Brøst og Mangel som maatte findes / at hæfte paa de her paa Gaarden Dæhle befin- / dende og med den fremlagde Besigtelses For- / retning efter dens udviis paa pagina 8 og 9, / under Nr 1:3:4:5:6:7:8:10 og 11: taxerede / Frem og Udhuuse, item speciel andføre og / taxere hvad sammes i Standsættelse vil koste / af tømmer og tilfang samt Bord fra frem- / mede Skouge andskaffet med videre Materialia, /

– 9 –
Som dertil behøves, samt arbeids løn; men / da Fæehuuset er saa aldeles forraadnet
og u- / duelig at det maae til grunde needrives og / et nyt i Stæden opsættes, som og
af forige / Besigtelse og dens Taxt under Nr 9 kand sees, / saa begieres lige Specie
Taxt nu over hvad / sammes opbygning og andskaffelse af fori- / ge Størrelse i alt
vil koste naar derfra / er draged de 1rd 2 mk det gamle Fæehuus er taxeret til. /
Laugretted derpaa eftersaae i følge Reqvi- / rentens Stevnemaal og Paastand, 1: den
udi / fremlagde og ommelte forhen passerede Be- / sigtelses og Taxations Forretning
af 19de Ju- / nii 1769 under nr 1: andførte sex laftede Stue- / Bygning og Kiøcken
med Skaarsteen og Bager- / Ovn, og videre under forbemeldte Beskrivelse / andført
at være hendhørende, som den tiid er / andført af Verdi til 34rd :, da Laugretted / toeg samme videre under Begranskning og der- / paa forfandt at hæfte følgende Aaboed /
1: at den behøver atopvejes og underlægges / et omhverv, hvilket blev andført at
vilde / koste i alt, naat tømmer dertil kiøbes / i fremmede Skouger item dets kiør- / sel….   8rd / 2: Mangler Klædningen uden om no- / gen Reparation, hvortil udfor- / dres til Vand-Bord og videre / 2½ tylt 14 Fods Bord for……      1 mk 12 s: / og 100de Spiger for 1 mk / 3: Gulvet i Forsvalen vil optages / og underlægges Lundstocker, ligesom
Lateris 8 rd 2 mk 12 sk

-10 –
Transport 8rd 2mk 12sk
Og Forsvalen maae opvejes og / forsynes med een nye Svil Stok, / hvilket er andført at vil koste / i alt med arbeids Løn, fornødne / Træe Materialier og Spiger … 4 r -«- -«-    / 4: Da Taged af Bygningen vil af- / tages og omlægges behøves der- / til, til Forbædring 1 Favn Spoen / taxeret til…..            3rd -«- -«- / 5: Gulvet i Stuen udfordrer at om- / lægges og behøver nye Lund- / stokker og 2 Tylter fiorten Fods / Bord samt 200 Dobbelt Nagler, / hvilket alt vil koste med ar- / beids Løn. item med Lundstok- / ker til Kiøcken Gulvet som ellers / er forsvarligt …..6rd -» -«- / For Resten befandt Laugrettes Ind- / reedningen og Vinduerne i denne / Bygning alt i Aaboedsfrie og for- / svarlig Stand.- / Dernest blev efterseet Brygger- / huuset, andført under forige For- / retning med Nr 3:, hvilket blev / andseet at kunde Repareres, da / Røsted er godt, og til Forbædring / behøves 4 tylter tømmer, det halve / 3 Favne og det andet halve 2½ Favn / langt à 1mk tylten ….   4rd -«- -«- / 2 tylter fiorten Fods Bord 3 à 1-2 -«- /
og da Skaarsteenen er brøstfældig / og maae nedtages, vil sammes nye / opsættelse
med Materialier og Srbeids
Lateris            27rd-,,- 12 sk.:

– 11 –
Transport       27 rd-,,-           12 sk.
Løn, i alt koste………3rd -«-«- / 1 nyt Vindue med Karm og / videre……1rd
Optømringen og den videre / arbeids Løn blev anseet at / koste …. 4rd – – /
Til Gulv behøves 2 tylter Bord / og 2 støcker 5 Favne tømmer / til Lundstocker
samt 10 Spiger, / som Renderer med arbeids- / løn til …. 2-2- / Vehde Skiulet, som
i forige / Forretning er andført ander / Nr 4, blev efterseet og befunden / i
Aaboeds frie Stand.- / Laaven og de 2de Lahder som / i Firretningen er andført
under / Nr 5 blev efterseet og befandtes i / adskillige maader at være Brøst- /
fældig hvis Reparation med Mate- / rialier og arbeids løn Laugretted / i alt
andsatte at vil koste……20rd — / Hæste Stalden andført i fori- / ge Forretning under Nr 6 blev / efterseet og fandtes at være brøst- /fældig saa at den maa opvejes / og underlægges et omhverv, samt ind- / lægges nyt Gulv udi, hvilket med / arbeids løn og Materialier er / andseet at vil koste….4rd –/ Den i forige Forretning under Nr 7 andførte saa kaldede østre / Skuds Lahde blev efterseet og befantes /       Lateris 64rd 2mk 12sk /

-12 –
Allene som een Reisning, opsadt / af gahr Vehd til Befrielse for Lahde- / Veggen fra Reign og uveir, belagt / med Rughalms Tag, og da samme / ei er af andre Omstændigheder / kand Laugretted ei andsætte noged / til Aaboed derpaa, da den efter / saadan Indretning er i forsvarlig / Stand. /
Den væstre Skudslahde blev / efterseet, andført i Forretningen / under Nr 8,
hvilken Laugretted / befant at være i forsvarlig Stand / saa at paa samme ei
kand and- / sættes noen Aaboed. / Souge Stalden, beskrevet i forige / Forretning
under Forretning un- / der Nr 10, forefandt Laugretted / ligeledes i god Stand og uden /
noen Aaboeds paahæftelse.- / Endelig blev efterseet det paa / Gaarden værende
og i forige / Forretning under Nr 11: andfør- / te Tørke-huus, som befandtes at /
behøve Reparation, og hvil- / ket at i standsætte Laugretted / skiønnede i hendseende til baade / arbeids løn og Materialiers / forskaffelse at vil koste .. 2-2″- /
Derefter, da det gamle Fæe,- / huus fandtes gandske uduelig, / blev af Laugretted
skiønnet, at / der til nyt Fæehuuses opbyggelse /
Lateris ………. 64rd-«- 12sk

– 13 –
Transport ……            64rd-«- 12sk
Af Størrelse som det gamle er, be- / høves: 10 tylter Tømmer á 1rdr / og 2mk er
15rd / 4 tylter Bord á 3 mk og 4 tyl- / ter Hoen á 1mk af 14 Fods læng- / de til
Tag …4rd –»- / 100 Spiger 1mk 4sk tvende Døre / med Hængsler og Kroger     / 1rdr
2mk er ….1rd –3 – 4 / arbeids løn medTøm- / ringen og videre … 10-«-» /
Tilsammen….. 30rd 3mk 4sk. / Videre begeirede Hr Henne: at / Taxations Mændene
i Protocollen / maatte give sin tilstaaelse om / nogen af Ind og Udhuuserne kand /
være forringede fra afvigte Aar / til denne tiid? / Laugretted sagde sig iche at /
være vidende i hva stand Huuser- / ne ved sidste passerede Forretning / har været
udi; Den nu befundene / Aaboed er af dem taxeret, og hvad / derunder til Forringelse fra den / tiid af kunde flyde, som vel er /
Lateris……….64rd -«- 12sk

-14 –
Transport…….64rd-«- 12sk
Ingen eller Lidt af Betydning, / kunde de icke aindføre under Taxt. / Dernest
fremstillede Hr Henne / i andleedning af Indstevningen / følgende godvillig
formaaede Vid- / ner, nemlig Lars Johnsen Lindum, / Ambiørn Erichsen Ingvoldsaasen / og Giermund Olsen Steen, samt Pe- / der Syvertsen, hvilke hand begiere- /
de præpareret til Prøvemaals af- / læg efter Loven andgaaende Gier- / dernes og
Skougens Beskaffenhed / paa denne Gaard. De frem- / stillede Vidner er derefter
af Retten / i følge Lovens Paabud, med For- / maning til Sandheds Vedblivelse
og foregaaende Forelæsning af / Edens Forklaring, præpareret. / Hvorefter Hr
Henne begierede: 1 Vid- / ne Lars Johnsen 52 Aar gammel / føed og boende paa
Lindum her i / Sognet tilspurgt : 1: Om Vidnet / var bekiendt Gierdernes tilstand /
paa denne Gaard i fior da Hr / Henne samme efter forige / Leilending Modtoeg?,
Resp: /                                                                                              Lateris .. 64rd -«-12sk

– 15 –
Transport 64rd-«- 12sk
Ikke at være vidende hvad Til- / stand de omspurgte og Gaarden / tilhørende Gierder afvigte Aar / kand have været udi. 2 Om Vid- / net veed at Gierderne paa nogle / Stæder reent laae nede og for- / faldne og paa andre Stæder var / i saa ussel og uduelig tilstand at herr Henne har maatted samme / ladet nedtage og igien opsætte / og om det kand udviise Stæderne i begge tilfælde?
Vidnet Reffererede / sig til sit forige, Men derhos sagde: / at hand paa sin
Kierkevei hevde ob- / serveret saavel Brøstfældighed som / nogenlunde i Standholdelse paa almin- / delig maade af de omspurgte Gier- / der. 3tio Om Vidnet har haft no- / gen bekiendtskab i denne Gaard Dæh- / les Skoug enten da Torchild Dæhle / som sidste Bygsel Mand kom til / Gaarden eller siden medens hand / der boede? Respo: at den her til / Gaarden ham bekiendt fra et / Snees Aars tiid af staaende Skoug, / har været tienlig til gierdes fang /
Lateris …. 64rd -«- 12sk

– 16 –
Transport…64rd -«- 12sk
Men hvortil den er bleven brugt / veed Vidnet icke. 4de om Vidnet / til disse
tiider har været Skougen bekiendt i uforhugged god Tilstand, / eller den stedse
i Torchild Dæhles / tiid har vært i samme forhug- /gede Stand som den nu findes? /
Resp: Vel at være bekiendt, at / Torchild.Dæhle har ryddet og / hugged Braate af
Gran og Birk. / 5te: Om Vidnet veed eller har / hørt, at Torchild Dæhle i denne /
Skoug har hugget og avvirket / i sin tiid baade Last og Vehd, som / 1 hand har
forhandlet og ellers / needryddet Skougen saaledes / paa sine Stæder at derefter /
er store Braater? Resp: icke / at være bekiendt at den om / spurgte Torchild
Dæhle har hug / get nogen slags Last til afhand- / ling, men vel noged Vehd, hvor /
Braatter nu er, at være hugget / og solgt. Hr Henne begirrede de øvri- /ge Vidner
samme Qvæstioner til- / spurgte.   – 2det Vidne Ambiørn /
Lateris … 64rd -«-12sk

– 17 –
Transport…64rd -«-12sk
Erichsen Ingvoldsaasen 51 Aar gam- / mel føed og boende paa Ingvolds- / aasen,
svarede til 1te Spørgsmaal: / at gierdet mellem Dæhle og Vid- / nets Gaard Ingvoldsaasen, var / saaledes, at Creaturene ei kunde / komme tilsammen men inden / Gierdets var Vidnet icke bekiendt / gierdenes tilstand. Til 2det svar- / ede Vidnet at hand har om / Gierdes Gaardene ved forige / Spørgsmaal allereede forklaret / sin om den havende Kundskab. / Til 3die som forige, med den / Forklaring hos, at den omspurg- / te Torchild Dæhle vel kand have / solgt eendeel af den i det rydde- / de Braater hugne Vehd. Til 4de / svarede: at den omspurgte Skoug / har været bestaaende af smaae- / last Skoug, og ved dens needhug- / gelse icke i den tiid at have været / tienlig til andet, men vel ved / tiidens Længde naar den ei havde / været trænget til, / kunde blevet som / anden vexter-Skoug, større og
tienlig /                                                                                                         Lateris 64rd-«-12sk

– 18 –
Transport 64rd -«-12sk
Til anden last. Til 5te Qvæstion / som forige Vidne. – 3die Vidne / Giermund Steen 83 Aar gam- / mel, føed.og boende paa Steen, svarede til 1te: at gierdene den / omspurgte tiid, som ham er be- / kiendt imellom Steen og her / vare da som nu. Til 2det : at de i stand sadte Gierdene paa / begge sider saa meged som mue- / lig, men indgierdernes tilstand / er ham ubekiendt. Til 3die som / forige Vidne. Til 4de svarede ikke at være bekiendt Skougens / Tilstand anderledes end forhen / forklaret ei at have været be- / staaende af andet end smaae / Skoug. Til 5te svarede som fori- / ge. – 4de Vidne Peder Syvert- / sen 33 Aar gammel føed paa / Undesøe i Skouger Sogn , og nu / værende her paa Gaarden som / Helvningsbruger, svarede til 1te / Spørgsmaal at Gierdene deels / var i forsvarlig Stand og deels forfaldne Til 2det Reffererede sig /
Lateris 64 -«- 12

– 19 –
Transport…64-«-12
Til sit forige Svar og kand udvii- / se hvad Gierder af nu værende / Possessor
med Vidnet som Helv- / nings Bruger i den omspurgte / tiid er qpsadte. Til 3de
4de og 5te vidste Vidnet inted. – / Hr Henne begierede derpaa at / Retten ville
modtage’ udviisning / af de Vidner som om Gierdes / Gaarden har provet, saaledes /
at de udviiser og Retten derunder / opmaaler ved Favner samt be- / skriver,
1: Hvad Gierder som / endnu ligger neede for Dæhle, / saasom det imellem denne
Gaard / og Mæhlen, 2:hvad som videre / efter omprovning ved Hr Hennes / tiltrædelse
laae neede og hand / har ladet opsætte, og 3: hvad Gierder / som for sin forfaldenhed måtte needtages og igien ved Hr Henne / besørges opsadt. Retten modtog /
derefter den begierte udviisning / af Vidnerne og da befandte i / henseende Gierdes
Gaarderne: / 1: at det stykke Jord imellem /
Lateris.. 64 -«-12 sk

– 20 –
Transport… 64 -«-12
Gaardene Dæhle og Mæhle hvor / inted Gierde findes bestaaer af 100de / Favne og
8 Foeds Længde, 2: at der / paa adskillige Stæder er fra Grun- / den af opgierdet
af det gamle / Gierdes Fang,og eendeel nyt til /
Forbædring, tilsammen i alt 169 – / Favne. Nok begierede Hr Henne / de Vidner som
om Skougen har pro- / vet dens udviisning derover og / Rettens Besigtelse samt
nøye Beskri- / velse over hvor stoer Part af / Skougen som efter Stubbers udviis- /
ning og alle sorter Træer betragted, / de nye saavelsom de af nogle og / 20 Aars
ælde, hvilket taxations / Mændene som erfarne Bønder / fuldkommelig kand skiønne er /
og findes borthugne. – / Taxations deretter andsadte de / 169 Favne Gierder,
som i Hr Hennes / tiid er opsadt af den gamle Gier- / des Vehd, deres opsættelse
til 1s: pr / Favn, er …. 1-3-1 / Videre Taxerede Laugretted at Gier- / des
opsættelse paa de 100 2/3 Favne imellom /
Lateris 65rd-3m-13sk/

– 21 –
Transport 65rd 3m 13s
Dæhle og Mæhle, hvor inted Gierde / er, vil koste, naat gierdefang / tages i Skougen
à 2s: pr Favn, hvor- / af, da Gaarden Mæhle skal koste / det halve, allene bliver
for går- / den Dæhle det andet halve med 1 -«-. 4 /         Nok andsaae Laugretted at
Bekost- / ningen paa at i stand sætte de / øvrige Gierder om Gaarden, som / ere
nogenleds godt kand blive til 2 -«-» / Laugretted befoer derefter den / til Gaarden
hendhørende Skoug, / som befandtes paa adskilige Stæ- / der at være hugget udi
der kand / erfares af -e igienstaaende Stub- / ber, hviIken Hugst de taxerede og
til gierdefang samt fornøden / Vehd blev andseet at kunde være / andvendt, at
have været af Ver- / die til den Summa 30rd -:- / Hr Henne derefter begierede
Vid- / nerne Eedfæsted. – Vidnerne / ere derpaa fremtagne, Da de be- / kræftede med
Eed icke at vide – / rettere eller sandere for Gud end af / dem forklaret er – /
Tilsammen den taxerede Aaboed / paa Huuser og Gierder … 68rd 3m 17s : /

– 22 –
Endelig declarerede Hr Henne at hand efter / det som nu passeret er begierede
denne / Forretning slutted, -og sig saa hastig som / det felder Beleilig Beskreven
meddeelt, / Reserverede derhos saavel sig som det be- / nificerede Gods all lovlig
Ret, samt forbe- / holdt det Gaarden Dæhle i alle maader / paahæftede Aaboeds
andsvar udsøgt hos / og af vedkommende følgelig loven og efter om- /stændighederne. /
Enken Aase Mathiasdatter med Broder / Jørgen Lærum og Laugværge Christen / Imjelt
item Søn Lehnsmanden Torchild / Ingvoldsaasen og Svoger Jacob Olsen decla- / rerede:
at da deres Mand, Fader og Sviger / Fader Torchild Torchildsen for 31 Aar siden /
tilbygslede sig denne gaard Dæhle af fori- / ge Sogne Præst tilSande og Schouger Sogn
Velædle og Velærværdige Hr Provsten Winge, / var her paa Gaarden ickun bestaaende
een / gammel og uduelig Bygning indretted til Stue / og Kaave med Loft over og af
Udhuuserne / de 2de Lahder og et Fæehuus med halm tag be- / tæcket, hvorimod de nu saavel med forige / som denne Forretning øvrig befundne huu- / ser af Enkens Mand er bleven opbygt, hvilket / alt de forventede i sin tiid i fald Aaboeds andsvar /

– 23 –

Dem skulle blive paafordret, vorder under Dom / Reflecteret med det videre som i hendseende til / Baade Huuse Bygninger som Jordvei af lidet / til meere kand være forbædret, som de alt und- / der Reservation tog sig forbeholden, og Skougen / har aldrig vært af anden Betydning end den som høylig udfordres til grindesfang og / Brændevehd, og til de nye opbygte Huuser er / Kiøbt det fornødne Bygnings tømmer af frem- / met Skoug, følgelig forventede de i stæden for / Aaboeds Andsvar, Erstatning saavel af ydede / Bygsel som Forbædringen. – /
Derefter er Forretning bleven beslutted og / beskreven skal blive meddelt. – /
Hvilken saaledes passerede Foreretning / herved udstæde beskreven under min /
Haand og Seigl. – Actum ut Supra /           Morten Müller.