Tyrni, (ca. 1435-1505), gift med Østen Torsteinson hadde løst inn gården Skjønne i Nore i Numedal fra Oslo Domkirke, St. Hallvardskirken. Bobrødrene kom med odelskrav om gården i 1502, og de vant denne saken ovenfor Tyrni og Østen Torsteinson. Brevet forteller at: -«Biørn halduordsenn, kattill halduordsen och garud halduordsenn alle Brødre talede till Østen Tostensen och clagde att han haffde wretterlig løst till sigh en gaard skierne (Skjønne) Ligind wdj Nørre sogn i Numedall aff werdige fader Biscop herlog i Oslo som grow Sigurdtzdather giff’t haffde oslo domKirckj til Bygning och opholdingh», (Gustav Heber: Numedals Fortid III nr. 141 a-b 1943). Når en går inn i brevet fra sommeren 1590 fra rettsmøte om Skjønne, blir ætta til Aslaug og Ragnhild beskrevet slik Loftsgard viser til. Det sies at Aslaug og Ragnhild var søstre til Hallvards-sønnene, og da må dette være på morsiden ut ifra at de hadde forskjellige patronym, (Utrykt diplom i Riksarkivet, her etter Gustav Heber: Numedals Fortid III nr. 144b). Søstrene kjøpte tydeligvis Skjønne av brødrene i etterkant.