Landhjelp 1675

Transkribert av Are Gustavsen.

 

Mandtall Angaaende

Familie Landhielp Aff Bra=

genes och Strømsøen J Drammen

neruerende Aar Anno 1675

 

Vnderdanigst Forfattet effter Kongl:

Mayts Aller naadigste Forordning

och en huers Angiffuende, som dennem

Alvorligen er worden forr=

holdt at Jndlefuere, huilche

saauidt som effter woris beste

Kundschabff och schiønsomhed Vdfal=

der, udj dj Naadigste Anordnede

Clahses saaledis som effterfølger

 

[side 2 er blank, så side 3]

 

FØRSTE CLAHSE

 

  1. AHSISTENTS RAAD WILHELM

MECHLNBORGHS huusholdning, med

sig self, sin kiereste, Børn och Thiennere,

bestaar aff = 14 Persohner, huer

Persohn á: 2 Rdr; Er                                                           28 Rdr

 

OBERTOLDINSPECTEUR Daniel Knoffs

bestaar aff = 8 Persohner á: 2 dr : Er                               16 dr

 

Laugmanden Laurids Christenssens,

aff = 14 Persohner, Er                                                        28 dr

 

VICEPRÆSIDENTEN Laurids Jacobsens,

aff = 13 persohner, Er                                                         26 dr

 

Sognepresten Hr. Jens Nielßens,

af = 11 persohner, Er                                                          22 dr

 

GEN. Weymester DE PLACE med

En Tienner                                                                            4 dr

 

Tholderen heinrich LACHMAN

aff = 3 Persohner                                                                 6 dr

 

SchibsMaallings DIRECTEUR Vnge

Knofs, af = 8 Persohner, Er                                               16 dr

 

Byfogden Christohper hanssens

aff = 2 Persohner, Er                                                          4 dr

 

Latris                          150 Rdr

[side 4]

 

Hans Nielßens aff 7 persohner, Er                                    14 dr

Carsten Madtzens af = 6 persohner, Er                            12 dr

Claus Thrundßens = 6 persohner, er                                12 dr

Frands Stierßens = 4 persohner                                       8 dr

Abraham Jacobsen Schibsmaaller

aff = 6 persohner, Er                                                           12 dr

Hans Grønbeck Scibsmaaller och

Tiendschrifuer = 7 persohner                                 14 dr

Niels Gunderßens, af = 11 persohner, Er =                     22 dr

Gerdt Madtzens = 4 persohner, Er                                    8 dr

Hans halduordßens = 4 persohner, Er                              8 dr

Laurids Lauridtzens = 6 persohner, Er                             12 dr

Søffren Kinch = 5 persohner, Er                                        10 dr

Hans Hanssen Riiber = 5 persohner                                10 dr

Gabriel Brun = 4 persohner                                               8 dr

Johan King = 5 persohner                                                  10 dr

Thomas Ruhsell = 8 persohner                                          16 dr

Hans Olluffßen schrivfuer

= 5 persohner                                                                      10 dr

Peder Søffrenßen Maaß

= 6 persohner                                                                      12 dr

 

Latris                          198 rdr

 

[side 5]

 

Anden Clahse

 

CAPELLANEN Hr Jochum Grønbecks

huußholdning, bestaar af = 6 persohner,

huer Persohn = 1 dr, Er                                                      6 dr

 

Hr. Mads Pederßens, aff

= 5 persohner                                                                      5 dr

 

Forig Tolder MONS:R Niels Mathiesens

= 5 persohner                                                                      5 dr

 

Peder Frandtzens Afftensangs PRÆDICANTEN

paa Strømsøen = 4 persohner                                          4 dr

 

Fogden i Lider Johan Von Cappelens

aff = 9 Persohner                                                                 9 dr

 

Byschriffueren Peder Hanssens

= 4 Persohner                                                                      4 dr

 

 

Obertoldbetient Matis Wiedes(?)

af = 7 Persohner                                                                  7 dr

 

Obertoldbetient  Baldtzer Andersens

af = 7 Persohner                                                                  7 dr

 

Thiende INQUISITOR Mads Jenssen

af = 6 persohner                                                                  6 dr

 

Klocheren paa Bragenes Søffren

Pedersens, af = 4 persohner                                             4 dr

 

Klocheren paa Strømsøen, for sin egen Persohn           1 dr

 

Latris              58 Rdr

 

[side 6]

 

ORIGENISTEN paa Bragenes

Jffuer Nielßen                                                                      1 dr

 

ORIGENISTEN paa Strømsøen Henrich

Børgeßen for sig och sin hustru                                         2 dr

 

 

HERNEST FØLGER BORGERSCHABET

sampt handtwerchsfolck

 

Godtfrid Eschildsen = 5 persohner                                   5 dr

Engebret Søffrenssen Snecker = 4 persohner                4 dr

Peter feldbereder = 5 persohner                                       5 dr

Thorsten Mogensen Smid = 4 persohner                         4 dr

Anders Jbßen = 7 persohner                                             7 dr

Laurids Oelßen = 5 persohner                                           5 dr

Peder Elüeßen                     3 persohner                          3 dr

Knud Jørgenßen                   3 persohner                          3 dr

Hans Jenssen Rye               4 persohner                          4 dr

Jenß Mortensen                    3 persohner                          3 dr

Joen Amundßen Soelberg 3 persohner                           3 dr

Hans Oluffßen                       7 persohner                          7 dr

Andris Gregerßen                3 persohner                          3 dr

Anders hanssen                   3 persohner                          3 dr

 

Latris              62 dr

 

[side 7]

 

Søffren Christenssen hoff    2 persohner                           2 dr

Anders Jacobßen                6 persohner                           6 dr

Jørgen Møller                        4 persohner                           4 dr

Mallene Sl: Andris Garmands

= 6 persohner                       6 persohner                           6 dr

Niels hanssen Thulle            8 persohner                           8 dr

Olluff Pederßen                    5 persohner                           5 dr

Hans Raßmussen                5 persohner                           5 dr

Peder Nielßen schreder      4 persohner                           4 dr

Jenß Chrisophersen            4 persohner                           4 dr

Johan Glandorpff                  5 persohner                           5 dr

Jenß Pedersen                     3 persohner                           3 dr

Søffren Brun                          5 persohner                           5 dr

Erich Bølling                         8 persohner                           8 dr

Gretecke Sl: Søffren Pedersens 5 persohner                  5 dr

Andris Nielsen Maas           6 persohner                           6 dr

Jenß pedersen Aalborg      5 persohner                           5 dr

Hans hammmer                    7 persohner                           7 dr

Niels Karstenssen                6 persohner                           6 dr

Karen Sl: Claus Letts                      4 personer                 4 dr

Thrund Pedersen schreder 3 persohner                           3 dr

 

Latris       101 Rdr

[side 8]

 

Jochum Friderich Jahn        3 persohner                           3 dr

Peder Jenssen                     5 persohner                           5 dr

Jørgen hansen Eckler          3 persohner                           3 dr

Jacob Joenßen                    4 persohner                           4 dr

Jørgen hanssen schreder   5 persohner                           5 dr

Peder Christenssen schreder 3 persohner                      3 dr

Jenß Søffrenßen Kandstøber 5 persohner                       5 dr

Hermand Eillertsen Guldsmid 4 persohner                      4 dr

Peder hanssen Thønder      4 persohner                           4 dr

Jenß Michelßen                    5 persohner                           5 dr

Olluff Søffrenßen                   2 persohner                           2 dr

Jacob Søffrenßen                3 persohner                           3 dr

Laurids Simmenßen            3 persohner                           3 dr

Peder Gutormsen Lindnes  7 persohner                           7 dr

Peder Nielsen Weffuer        7 persohner                           7 dr

Suend Gundersen schreder 4 persohner                         4 dr

Johan Knudßen schomager 5 persohner                         5 dr

Jeßper Gregerßen               3 persohner                           3 dr

Gutorm Trugelßen                6 persohner                           6 dr

Jørgen Geffuert bager         8 persohner                           8 dr

Jngeborre Sl: hans Hanssens 5 persohner                      5 dr

 

Latris              94 dr

 

[side 9]

 

hans Lauridtzen        af         2de Persohner                       2 dr

Erich Madtzen                      4 Persohner                          4 dr

Olluff Eillertßen                     3 persohner                           3 dr

Christen Stilleßen                 6 persohner                           6 dr

Halduord Tholleßen              6 persohner                           6 dr

Anders harstad                     4 persohner                           4 dr

Suend Kandt                         3 persohner                           3 dr

Christian Biørnschoug         3 persohner                           3 dr

Niels Biørn                            4 persohner                           4 dr

Raßmus Berg                       4 persohner                           4 dr

Niels Brandt                          7 persohner                           7 dr

Niels Vnuldßen                     5 persohner                           5 dr

Peder Pederßen Smid        4 persohner                           4 dr

Niels backe                           5 persohner                           5 dr

Jenß Anderßen schomager 3 persohner                          3 dr

Jacob heyerstad                  3 persohner                           3 dr

Gunder Augustiniußen         5 persohner                           5 dr

Niels Nielsen berg               5 persohner                           5 dr

Bendt Raßmussen               4 persohner                           4 dr

Julianus Larsen schreder    2 persohner                           2 dr

 

Latris              89 rdr

 

[side 10]

 

hans holdst                            4 persohner                           4 dr

Steffen Søffrenßen               4 persohner                           4 dr

Anders Aaßmundßen          4 persohner                           4 dr

hendrich Meyer                     4 persohner                           4 dr

Trugels schomager              4 persohner                           4 dr

Thønnes Joenßen                5 persohner                           5 dr

Bøye Nielsen                        5 persohner                           5 dr

hieronymus Spar                  4 persohner                           4 dr

Caßper hickman Snecker   4 persohner                           4 dr

Suend Anderßen                  5 persohner                           5 dr

Peder Gutormsen Maas      4 persohner                           4 dr

Jacob Juelßen                      2 persohner                           2 dr

Michel Knudßen                   3 persohner                           3 dr

Peder Raßmussen               2 persohner                           2 dr

Niels schuster                       2 persohner                           2 dr

Erich Biørnsen schomager 3 persohner                           3 dr

Dyre Graffdahl                      3 persohner                           3 dr

Halduord Oudensen Smid  2 persohner                           2 dr

Jenß Andersen paa Thangen 4 persohner                      4 dr

Joen Engbretßen                 3 persohner                           3 dr

Claus Oelsen baadbygger  3 persohner                           3dr

Cornelius Mortenßen           4 persohner                           4 dr

Latris              78 dr

 

[side 11]

 

HERNEST Endnu Effterschrefne som

er af Ringe Midler, sampt

Endel Gemen handtwerchs och Ar=

beids folch, Jtem Bielchhuggere, och dj

som Lader och Stuffuer paa schibene,.

 

Tolluff Joensen                     2 persohner               2 dr

Laurids Claußen                   3 persohner               3 dr

Olle Christopherßen             2 persohner               2 dr

Niels Søffrenßen                  2 persohner               2 dr

Olle Engebretßen                 3 persohner               3 dr

Olle Andersen Smid            2 persohner               2 dr

Anders Christensen             2 persohner               2 dr

Jørgen Anderßen Nordby    2 persohner               2 dr

Erich Oelsen schindbeReder 2 persohner           2 dr

Michell Snecker                    4 persohner               4 dr

Dauidt Jørgenßen                2 persohner               2 dr

Niels Jempt                           2 persohner               2 dr

Amund Sadelmager            2 persohner               2 dr

Erich Søffrensen schreder  2 persohner               2 dr

Nicolaus schomager            3 persohner               3 dr

Knud Pederßen                    4 persohner               4 dr

Niels Sadelmager                2 persohner               2 dr

Olle lauridtzen biørløff                                             1 dr

 

Latris              42 dr

 

[side 12]

 

Syffuer Spanior                    3 persohner               3 dr

Jenß Jbßen Smid                 2 persohner               2 dr

Rotecke schmager              4 persohner               4 dr

Jenß Oelsen schomager     3 persohner               3 dr

Jenß hanssen holmestrand 3 persohner               3 dr

Jenß Lauridtzen hoff for sig och sin

Broder Christen lauridtzen hoff                              2 dr

Olle Lauridzten Karth           3 persohner               3 dr

Andris Jenssen schreder    3 persohner               3 dr

Peder Oelßen                       3 persohner               3 dr

Anders Søffenßen                2 persohner               2 dr

Jenß Søffrenßen                   2 persohner               2 dr

Jørgen Jørgensen                3 persohner               3 dr

Jørgen Petersen hüll            2 persohner               2 dr

Olle hanssen Kruße             3 persohner               3 dr

Peder Mognesen                 3 persohner               3 dr

Guttorm Christenssen          2 persohner               2 dr

Morten Sanderßen               2 persohner               2 dr

Lars Thordßen schreder      4 persohner               4 dr

Peder Mahler                        2 persohner               2 dr

Niels Suendsen schreder    3 persohner               3 dr

Laurids Caspersen Snedker 2 persohner            2 dr

Suend hanssen schomager 3 persohner             3 dr

 

Latris              59 dr

 

[side 13]

 

Michel Rojsch Smid             5 persohner               5 dr

Peter hüll                               2 persohner               2 dr

Willum Peterßen hüll                                               1 dr

Mads Arffueßen                    2 persohner               2 dr

Anders folcherøe schreder 2 persohner               2 dr

Søffren Rebslager                6 persohner               6 dr

Thruels hanssen                   3 persohner               3 dr

Olle Thostenssen Snecker  2 persohner               2 dr

Joen Peterßen                      2 persohner               2 dr

Christen Anderßen               3 persohner               3 dr

 

Latris              28dr

 

 

Summarum beløber ald

forschrefne Familiæ Schatt,

sig til               959 Rdr

huoraf dend halfuepart her

hoeß følger                479 dr 2 ort

 

herforuden befinder sig endnu En haab fattige

forarmede Borgere, Jtem Ghemen Almues

folch, Af Strandsidder, dagtienner(?) och deßlige, huilche

wj dog icke hafuer Thordt Vnderstaar oß at for=

bjgaar, Menß deroffuer Rigtig Mandtall

forfatted, som nu tillige frembsendes,

Datum Bragenes dend = 10 May Anno 1675

 

Lauridtz                                 Cp? ????ß Moß

Jacobsøn